برنامه میدون -شبکه سوم سیما

برنامه کارآفرینان -شبکه ایران کالا

تیزر دومین جشنواره ملی پرواز آزاد ایران

تیزر جشنواره ملی پرواز ازاد ایران

برنامه طلوع -شبکه چهار سیما

افتتاح مرکزهوافضا-شبکه خبر سیما

برنامه فوتون -شبکه چهار سیما

افتتاح مرکزکسب و کار-شبکه افق