1. باور استعداد شما را بیشتر می کند.
 2. اشتیاق بر استعداد شما می افزاید .
 3. ابتکار استعداد شما را فعال می کند.
 4. تمرکز استعداد شما را هدایت می کند.
 5. تدارک روی استعداد شما تاثیر می گذارد.
 6. تمرین بر استعداد شما می افزاید .
 7. مداومت بر استعداد شما می افزاید.
 8. شجاعت استعدا شما را می افزاید.
 9. آموزش پذیری بر استعداد شما می افزاید.
 10. شخصیت از استعداد شما حمایت می کند.
 11. روابط بر استعداد شما تاثیر می گذارد.
 12. مسئولیت استعداد شما را تقویت می کند.
 13. کار گروهی استعداد شما را چند برابر می کند.

اگر استعداد داشته باشید تنها می مانید اما اگر بر استعدادتان بیفزایید به فردی برجسته تبدیل می شوید.