آموزش برنامه نویسی کودکان

به گزارش روابط عمومی خلاقیت برتر در راستای برنامه های راهبردی کارگروه برنامه نویسی و کامپیوتر مرکزنوآوری دانش آموزی خلاقیت برتر اقدام به برگزاری وبینار تخصصی آموزش برنامه نویسی ویژه گروه سنی 7 تا 9 سال نموده است .هدف از این دوره آموزش آشنایی کودکان با ساختار های حل مسئله و الگروتیم های برنامه