بله، در بخشی از دوره ها به صورت رایگان و در بخشی با پرداخت هزینه این امکان وجود دارد