استارتاپ شما، مال شماست و اختیار سپری کردن وقت تان هم دست خودتان است. برای رسیدن به موفقیت، باید به خودتان، اهداف و برنامه های تان متعهد باشید. ما انتظار داریم که این تعهد را نشان دهید و اکثر وقتتان را در شتابدهنده جمپا باشید. ما معتقدیم که حضور در شتابدهنده برای شما و هم تیمی هایتان بسیار مفید خواهد بود چراکه فرصت متعدد یادگیری مانند شرکت در دوره ها، کارگاه ها، و برنامه های راهنمایی و هدایت از طرف مربیان و شبکه سازی را خواهید داشت. تجربه نشان داده است اگر هر کدام از بنیان‌گذاران استارت‌آپ‌های پذیرش‌شده نتواند حداقل ۲۰ ساعت در هفته در مکان شتابدهنده حضور داشته باشند احتمال موفق شدن استارت آپ بسیار پایین می آید.