بله، با استفاده از مربیان در هر حوزه ایده های دانش آموزان تکمیل و در جهت ساخت نمونه حمایت انجام میگردد.