بله، با توجه به زمان محدود دوره های مختلف شتابدهی، وجود کمیته محصول پذیرفتنی (MVP) یا به عبارتی محصول اولیه موجب خواهد شد که تیم بتواند از آموزش ها و امکانات ارائه شده در دوره شتابدهی بهره بیشتری ببرد.