هردوی این عوامل تاثیرگذار هستند باید میزان صحت و درستی آن ها را در موقعیت های عینی بسنجیم، آنگاه تاثیر قالب آن را بگوییم. در واقع علاقه است که زمینه شکوفایی هر استعدادی را ایجاد می کند و نمره می تواند یکی از نشانه هایی باشد که استعداد فرد را در آن رشته نشان دهد .بدین ترتیب که فرد به واسطه ی علاقه اش به یک رشته حداکثر تلاش را به کار می بندد و نمرات خوبی کسب میکند. ولی همیشه به این ترتیب نیست گاهی نمرات خوب می تواند نشان دهنده ی روش کار در تدریس و مدرسه ، انگیزه ی رقابتی خود فرد، ترس و…. باشد و  اطلاعاتش کمکی به استعدادیابی نمی کند. بنابراین اگر نمرات کسب شده حاصل علاقه ی درونی فرد باشد وضعیت مطلوبی است که کار هدایت استعداد را تسهیل می کند.