بله، خوشحال خواهیم شد تا بتوانیم منابعی که در اختیار داریم را به طور متناسب، در اختیار کارآفرینان مصمم از سراسر کشور قرار دهیم. ما پیشنهاد می‌دهیم که در زمان دوره پیش شتابدهی از فضای دفتری ما در تهران برای کار کردن استفاده کنید. ولی شما می توانید در این مدت، انتقال خود به تهران را آغاز کنید. باید در کلیه برنامه های مشترک آموزشی و مربیگری حضور داشته باشید. زمانی که در دوره شتابدهی پذیرفته شدید، شرط تایید ورود، انتقال تیم به تهران است. بدین صورت ما بهتر می‌توانیم شما را حمایت کنیم. شتابدهنده جمپا در ماموریت خود در حال راه اندازی شعبات خود در مراکز استان ها بوده تا دسترسی به مربیان و خدمات برای همه استارت آپ ها و تیم ها در شهر خود را تامین گردد .