حتما دلیل این تصمیم را با مجموعه در میان بگذارید و با صلاح دید سرپرست تیم راجع به این امر تصمیم بگیرید. بدیهی است با انصراف هزینه ی اولیه عودت داده نمی شود .