خیر، مراحلی که در دوره های آموزشی و استعدادیابی انجام می شود به صورت یک فرآیند و زنجیره ای هستند و حضور در دروه های عالی تر ، نیاز به پشت سر گذاشتن مراحل قبلی دارد.