بله، با توجه به علاقه و تخصص دانش آموزان ما کمک به راه اندازی استات اپ ها و تیم های تخصصی مینماییم که بتوانند از زمان کودکی با این نوع کسب و کار آشنا شوند و به کمک منتور های شتابدهی  و از حمایت های شتابدهنده جمپا بهره مند شوند.