تیم می‌تواند تا ۵ موسس یا بنیانگذار داشته باشد، ترجیح شتابدهنده ی جمپا یک تیم ۲ تا ۵ نفره است. زیرا یک استارت آپ کارهای زیادی برای انجام دادن دارد که انجام آنها از عهده یک نفر خارج است.