صنایع خلاق در حوزه های تخصصی (بازی و اسباب بازی -تولید محتوا دیجیتال- خدمات آموزش -گردشگری ورفاهی ) و هر حوزه ای که جهت ارائه خدمات به کودکان ونوجوانان تاثیر گذار باشد