با آغاز هر فصل مجموعه دوره های مربوط آغاز به کار می کنند.