شناختن ساختار استعدادهای درونی تان به شما کمک می کند یاد بگیرید که چگونه از حداکثر توانایی های آن ها استفاده کنید . چگونه می توانید در هر محیطی به نحوی عمل کنید تا به بهترین نتایج دست یابید و این که چگونه می توانید با افرادی که استعدادهای مشابه شما را دارند هم افزایی داشته باشید. به استعدادهایمان که پی ببریم می توانیم بفهمیم که مقصدمان کجاست و چرا این گونه هدفمند طراحی شده ایم در می یابیم منحصرا کارهایی را می توانیم انجام دهیم که دیگری نمی تواند آن را انجام دهد. ره آورد استفاده از استعداد این است که مغزمان با کارایی بیشتری عمل میکند و هوشمان هم در نتیجه ی این کارایی پرورش پیدا می کند.