کشف و شناسایی استعداد دانش‌آموزان با استفاده از ابزارهای متنوع و چندگانه جایگزین آزمونهای مقطعیِ سنجش هوش و استعداد میشود و این مسئله به ارزشیابی اعتبار بیشتری میدهد. چه بسا دانش آموزانی که در تاریخ آزمون، به دلیل فشارهای روانی و یا هر مسئله‌ی عارضیِ دیگر نتوانند تمامی داشته های خود را عرضه نمایند ، شیوه‌های شناسایی به کار گرفته شده در این طرح علاوه بر ایجاد فرصتهای بیشتر برای شناسایی دانش آموزان مستعد و به دست دادنِ امکان ارزیابی های طولیِ مبتنی بر مشاهدات در مقاطع زمانی متعدد، از آسیبهای روانی و فشارهای اجتماعیِ آزمونهای مقطعی سنجش هوش و استعداد و دیگر عوارض منفی آن جلوگیری می کند. هدف غایی طرح ، شناسایی و هدایت افراد مستعد و برداشتن موانع احتمالی و ایجاد زمینه‌ی مناسب برای حرکت آنان در این مسیر است. بر این اساس، اعطای مزایای مادی به خاطر برخورداری از استعداد برتر، ارائه‌‎ی رتبه یا درجه ی برتری به دانش‌آموزان و یا هر فعالیت مشابه که زمینه‌ساز خود برتر بینی در افراد شناسایی شده گردد، و یا باعث ایجاد اضطراب درونی و فشار بیرونی بر دانش آموزان و همچنین موجب یأس و سرخوردگی در افراد شناسایی نشده گردد، با هدف غایی طرح همخوانی ندارد.