بر اساس داده های علم روان شناسی هر رفتار دلیل و علتی دارد. توصیه ما این است که این موضوع را با روان شناس و مشاور مربوطه مطرح نمایید تا موضوع بررسی گردد.