مرکز نوآوری دانش آموزی متشکل از شتاب دهنده ها و استارت آپ هایی است که محصول و خدماتی وارد بازار نموده اند میباشد که در همین راستا اقدام به راه اندازی شعبات در سراسر شهر های کشور نموده ایم تا بتوانیم در ارائه خدمات به صنعتگران آینده سهمی موثر داشته باشیم.