جمپا همانطور که از اسم آن پیداست  مخففی از اول کلمات جهش مهارت در پرورش استعداد است.