اگر هر فردی بتواند از استعداد های خود بهره مند شود، ۶ برابر نسبت به شرایط حاضر موفق تر خواهد بود. ضمن این که اعتماد به نفس ، امید و خودباوری با شناسایی استعدادها افزایش می یابد.