تیم شتابدهنده جمپا به همراه کارآفرینان و مربیان با تجربه و متخصص، تیم ها را بررسی و درصورت وجود شرایط همکاری از اعضای تیم برای حضور دعوت خواهد کرد.