استارتاپ شما، کسب و کار و بخش مهمی از زندگی شماست. شما در شتابدهنده جمپا مانند دیگر تیم ها، هر روز سخت مشغول کار بر روی محصولتان خواهید بود. ما فضایی را آماده کرده ایم که به استارتاپ شما کمک کند. هر چند روز یکبار، یک کارگاه آموزشی برگزارخواهد شد. همچنین برای شما مربی اختصاصی در نظر خواهیم گرفت. در طول دوره شتابدهی مربی های با تجربه و متخصص ما در زمان های مختلف به شتابدهنده جمپا سر خواهند زد و در دسترس شما خواهند بود تا به شما کمک کنند.