• دانستنی :

    کاور [tissue]هواپیما کاغذی برای پوشش بدنه و بال…

    این روکش ها که برای پوشش دادن اجسام مختلف و ماکت ها می تواند کاربرد داشته باشد، در هواپیمای مدل بیشترین گسترش را پیدا کرده زیرا می تواند به راحتی اسکلت بدنه یا بال یک هواپیمای مدل را پوشش دهد. بیشترین کاربرد این روکش (کاور) در ساخت هواپیمای های پرواز آزاد تا اندازه بال ۵۵ اینچ میباشد .

  • این کاور با استفاده از چسب مخصوص ،چسب کاغذ چسبانده میشود و پس از آن با موادی به نام دوپ (DOPE)را با آب به صورت ۵۰ درصد مخلوط کرده و به صورت نازک بر روی کاور می کشند .