جهت استفاده برای تیشو و کاور کاری با ترکیب  ML ۱۰ ایزو +اضافه کردن   ML ۱۰ آب = ML ۲۰