دریافت اعتبار نامه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش

با حمایت مدیرعامل محترم خلاقیت برتر جناب آقای مهندس سجاد راستی و تیم آموزش و پشتیبانی جمپا پس از ۶ماه تلاش ، دریافت اعتبارنامه کنترل کیفیت رسانه ها و وسایل آموزشی آموزش ساخت و پرواز هواپیمای مدل جمپا ازسازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و بر اساس شرح وظایف دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی به