تمرین هایی برای تقویت بسط در خلاقیت

• به دانش آموز یک کاغذ همراه با مداد، مدادرنگی یا ماژیک بدهید. از آنها بخواهید یک خانه ساده با کشیدن یک مربع و مثلث در بالای آن برای سقف طراحی کنند. بعد از کشیدن خانه زمانی حدود ۵ دقیقه را در نظر بگیرید. در این ۵ دقیقه از دانش آموز بخواهید که هر قدر