اولین پودمان آموزش مربیگری ساخت و پرواز هواپیمای مدل

به گزارش  روابط عمومی کارگروه هوافضا مرکز نوآوری دانش آموزی خلاقیت برتر ایران پیرو جلسه مشترک با مرکز تربیت مربی سازمان فنی و حرفه ای کشور اولین پودمان آموزش مربیگری ساخت و پرواز هواپیمای مدل -موتور کشی جمپا به صورت تئوری و عملی در مدت ۳۰ ساعت با رعایت کلیه ساختار های آموزشی تدوین گردید