بله، یکی از اهداف مهم شتابدهی جمپا این موضوع است و بخشی از برنامه های خود ایجاد کنسرسیوم های مشترک از شتابدهنده ها و شرکت های دانش بنیان در این حوزه است.