“استعداد” همان” توانمندی” بالقوه و استفاده نشده ی ماست. اگرچه ما می توانیم به کمک ابزارهای مختلف و روش های مشاهده ای و مصاحبه ای توانمندی بسیاری از تفاوت های موجود در استعداد های افراد را بیان کنیم ، اما مسلم است که این گزارش نمی تواند بسیاری از تفاوت های جزئی شخصیتی انسان ها را در برگیرد. هر چند امکان دارد برخی از توانمندی های آشکار شما مشخص شوند ، ولی طرز آشکار شدن و بروز این توانمندی در بین اشخاص گوناگون متفاوت است. امکان دارد یکی از شما از طریق ” مطالعه کتاب” چیزهایی یاد بگیرید، ولی شخص دیگری ممکن است با ” کنجکاوی بیش از اندازه و جستجو” در اینترنت همان مطلب را بیاموزد. پس روش های ثابت و از پیش تعیین شده ای برای ارزیابی وجود نخواهد داشت .